Onderdeel van Stichting Stomaatje

Tekst grootte

Gebruiksvoorwaarden

 

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Stomaatjes gezocht. Stomaatjes gezocht is een initiatief van Stichting Stomaatje (hierna Stomaatjes gezocht).

 

Artikel 1. Dienstverlening Stomaatjes gezocht

1.1 Stomaatjes gezocht is een online hulpmiddel in de vorm van een website voor het zoeken naar lotgenotencontact met betrekking tot het onderwerp maag-darmproblemen, urineproblemen, voedingsproblemen, stoma en aanverwanten. Stomaatjes gezocht faciliteert dat bij haar aangesloten leden met elkaar in contact kunnen treden.

1.2 Stomaatjes gezocht heeft geen enkele controle over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de profielen of de uitingen van de bij haar aangesloten leden.

1.3 Stomaatjes gezocht is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar leden en geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de profielen, uitingen of gedragingen van haar leden.

1.4 Stomaatjes gezocht kan bij het inschakelen van haar dienstverlening hulp van derden inschakelen.

 

Artikel 2. Lidmaatschap/ aanmaken profiel

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de website dien je lid te worden. Om je in te schrijven als lid dien je ten minste 18 jaar te zijn. Ben je jonger en wil je toch graag lid worden? Vraag toestemming aan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) en neem contact met ons op.

2.2 Om volledig gebruik te kunnen maken van Stomaatjes gezocht, dien je een profiel te hebben aangemaakt. Voor het aanmaken van een profiel dienen alle verplichte velden te worden ingevuld en dient er een profielfoto toegevoegd te worden, dit mag ook een willekeurige afbeelding zijn. Je gaat ermee akkoord dat Stomaatjes gezocht de profielfoto verwijdert indien deze strijdig is met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden. Je staat er jegens Stomaatjes gezocht voor in dat de informatie die je aan Stomaatjes gezocht verstrekt – waaronder mede te verstaan je naam, e-mailadres en overige contactgegevens – compleet, naar waarheid en juist zijn.

2.3 Het is niet geoorloofd een profiel aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor officieel toestemming heeft gegeven en dit bij de webmaster van Stomaatjes gezocht bekend is gemaakt.

2.4 Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die aan jou ter beschikking worden gesteld. Je bent tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van jouw inloggegevens en je vrijwaart Stomaatjes gezocht tegen vorderingen van derden in dit verband. Indien je het vermoeden hebt dat derden op ongeoorloofde wijze gebruik maken van jouw inloggegevens, dien je Stomaatjes gezocht hierover onmiddellijk te informeren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2.5 Het lidmaatschap is alleen bestemd voor natuurlijke personen. Je stemt ermee in de door Stomaatjes gezocht aangeboden diensten alleen voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

2.6 Stomaatjes gezocht behoudt zich het recht voor (aanvragen voor) het lidmaatschap te weigeren, een profiel te blokkeren, of (delen) van de door jouw geplaatste informatie op je profiel te verwijderen, onder meer, maar niet beperkt tot, die gevallen waarin een profiel niet de status van 100% bereikt heeft, anderszins onvoldoende bruikbaar is voor de matching doeleinden van Stomaatjes gezocht, of strijdig is met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

 

Artikel 3. Soorten lidmaatschap

Vanaf heden hebben we geen betaalde lidmaatschappen meer! Alles wat je op deze website kan doen is gratis.

 

Artikel 4. Koppelen profielen


4.1 Indien jouw lidmaatschap is geaccepteerd en je profiel is ingevuld, kun je via Stomaatjes gezocht op zoek gaan naar mogelijke matches. Hiertoe wordt, met behulp van een softwareprogramma, jouw profiel vergeleken met andere profielen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar voorkeuren, eigenschappen en interesses. Jouw matches worden vervolgens aan je getoond. Jouw profiel kan ook als match aan een ander lid van Stomaatjes gezocht worden getoond. De aan je beschikbaar gestelde matches worden telkens geactualiseerd met nieuwe matches, zulks op basis van jouw (gewijzigde) profiel en de profielen van de leden van Stomaatjes gezocht.

4.2 Stomaatjes gezocht geeft geen enkele garantie ten aanzien van het aantal beschikbaar te stellen matches. Stomaatjes gezocht garandeert op geen enkele wijze dat de beschikbaar gestelde matches ook daadwerkelijk aansluiten bij jouw profiel of voorkeur en/of dat deze met je in contact willen treden.

 

Artikel 5. Gebruik

5.1 Via Stomaatjes gezocht is het voor leden mogelijk met andere leden te communiceren. Je staat er jegens Stomaatjes gezocht voor in dat je Stomaatjes gezocht te allen tijde zult gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

5.2 Je garandeert dat jouw uitingen en jouw overig gebruik van Stomaatjes gezocht:

- niet pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig, of anderszins in strijd met de goede zeden zullen zijn, dan wel links bevatten naar sites met een dergelijke inhoud;
- niet discriminerend (ter zake van religie, ras, uiterlijk, afkomst of cultuur) zullen zijn;
- andere leden of derden niet zullen bedreigen, beledigen of hinderen op enigerlei wijze, dan wel schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy of andere rechten van derden;
- geen onrechtmatige verzoeken zullen inhouden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen wordt kettingbrieven, junk mail, spam en andere ongewenste verspreiding van (commerciële) informatie;
- op geen enkele wijze reclame zullen bevatten, zonder voorafgaande toestemming van Stomaatjes gezocht;
- geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
- niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten.

5.3 Je stemt ermee in dat je geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (waaronder mede maar niet uitsluitend te verstaan: telefoonnummers, adres, e-mail adres, password) zult opvragen of verstrekken.

5.4 Stomaatjes gezocht verstrekt geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, adres en e-mail adres, van jou aan derden. Het contact met andere leden loopt via het systeem van Stomaatjes gezocht op de website. Indien je besluit met andere leden dit soort of andere persoonlijke gegevens uit te wisselen, doe je dit geheel op eigen risico.

5.5 Je stemt ermee in geen uitingen te doen op jouw profiel, of te voldoen aan verzoeken via een profiel van een andere gebruiker, waarmee jouw identiteit te achterhalen is, waaronder vermelding van naw gegevens, e-mail(adres), telefoonnummer, website van persoonlijke aard, QR-code, YouTube kanaal, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door Stomaatjes gezocht vereist wordt.

 

6. Content van Stomaatjes gezocht en derden

6.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) Stomaatjes gezocht – waaronder mede wordt begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op Stomaatjes gezocht bevinden – berusten bij Stomaatjes gezocht, haar licentiegevers of haar leden.

6.2 Ten aanzien van de onderdelen van Stomaatjes gezocht waarop Stomaatjes gezocht of haar licentiegevers rechthebbende zijn, verleent Stomaatjes gezocht je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze via de website te bekijken en/of beluisteren en/of aan uw profiel toe te voegen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op Stomaatjes gezocht ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan enige content op de website (op enige andere wijze) te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij Stomaatjes gezocht of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

6.3 Op Stomaatjes gezocht zijn applicaties van derden te vinden. Het is mogelijk dat voor de producten of diensten die worden aangeboden door middel van die applicaties voorwaarden van die derden gelden.

6.4 Stomaatjes gezocht controleert de content van derden, zoals applicaties, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, niet en de aanwezigheid daarvan op Stomaatjes gezocht impliceert niet dat Stomaatjes gezocht deze content heeft goedgekeurd. Stomaatjes gezocht is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar leden.

 

7. Jouw content

7.1 Op diverse onderdelen van Stomaatjes gezocht heb je de mogelijkheid om content – waaronder mede wordt begrepen bestanden, foto’s, gegevens, informatie, materialen, links naar andere websites, een en ander ongeacht de vorm (beeld, geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins) – te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen. Ten aanzien van deze content geldt het volgende.

7.2 Je verklaart uitdrukkelijk dat je het recht hebt deze content te plaatsen, te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘plaatsen’) op Stomaatjes gezocht. Je bent eigenaar van de content of heeft uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, rechthebbende of geportretteerde om de content te plaatsen. Je geeft Stomaatjes gezocht een niet- exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en onbezwaarde licentie om de door jou geplaatste content te verveelvoudigen, te verspreiden, te bewerken en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. Stomaatjes gezocht zal deze content niet zonder jouw voorafgaande toestemming openbaar maken of gebruiken voor promotionele activiteiten, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.

7.3 Je verklaart en garandeert dat de door jou geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden en je vrijwaart Stomaatjes gezocht volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden.

 

Artikel 8. Privacy

Op het gebruik van Stomaatjes gezocht is de Stomaatjes gezocht Privacy Voorwaarden van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Stomaatjes gezocht.

 

Artikel 9. Beëindiging lidmaatschap/zichtbaarheid profiel

9.1 Je kunt jouw account laten verwijderen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

9.2 Stomaatjes gezocht is gerechtigd jouw lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of jouw toegang tot de website (al dan niet tijdelijk) te blokkeren en/of jouw profiel aan te passen of te verwijderen indien je 1) een of meerdere verplichtingen jegens Stomaatjes gezocht niet nakomt, 2) indien je in strijd handelt met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, 3) indien Stomaatjes gezocht een of meerdere gegronde klachten over je ontvangt van andere leden van Stomaatjes gezocht of 5) indien je in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Tevens is Stomaatjes gezocht gerechtigd jouw lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of jouw toegang tot Stomaatjes gezocht (al dan niet tijdelijk) te blokkeren indien je na herhaalde herinneringen niet inlogd op de website en dus als inactief bestempeld staat.

 

Artikel 10. Melden van een inbreuk

10.1 Indien je van mening bent dat enige content van derden op Stomaatjes gezocht inbreuk maakt op jouw (intellectuele eigendoms-)rechten, kunt je bij Stomaatjes gezocht een verzoek indienen tot verwijdering van deze content. Je dient hiertoe aan Stomaatjes gezocht een gedetailleerde beschrijving te verstrekken van de vermeende inbreuk makende content, waar deze content te vinden is op Stomaatjes gezocht en waarom sprake zou zijn van een inbreuk. Tevens dien je bewijs over te leggen waaruit blijkt dat je (vertegenwoordiger van een) rechthebbende bent op de rechten waarvan wordt gesteld dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Een melding van een inbreuk kun je richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  onder vermelding van “Melding van inbreuk op www.stomaatjesgezocht.nl”.

10.2 Stomaatjes gezocht heeft het recht je melding door te sturen aan degene die verantwoordelijk is voor de content waarop de melding betrekking heeft.

10.3 Indien uit de melding blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Stomaatjes gezocht worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. Indien Stomaatjes gezocht echter gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding te twijfelen of indien de content onmiskenbaar niet onrechtmatig is, heeft zij het recht de content niet te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Stomaatjes gezocht kan een rechterlijke uitspraak verlangen waaruit blijkt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

10.4 Door het doen van een melding vrijwaar je Stomaatjes gezocht voor alle aanspraken van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Stomaatjes gezocht lijdt, nog zal kunnen lijden of die Stomaatjes gezocht dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen doch niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.Artikel 11. Aansprakelijkheid Stomaatjes gezocht

Stomaatjes gezocht gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie en bij haar overige dienstverlening. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen door storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via Stomaatjes gezocht gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Stomaatjes gezocht.

In het geval de informatie op Stomaatjes gezocht onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Stomaatjes gezocht hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Stomaatjes gezocht.

Beweringen en meningen, geuit in de content van derden of in overige uitingen op de Stomaatjes gezocht, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Stomaatjes gezocht. Stomaatjes gezocht kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Stomaatjes gezocht kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Stomaatjes gezocht. Stomaatjes gezocht is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Indien je vragen, opmerkingen of klachten over Stomaatjes gezocht heeft, kun je deze richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

12.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.

12.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam tenzij op basis van dwingend recht een andere rechter bevoegd dient te worden geacht.

12.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Stomaatjes gezocht aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op Stomaatjes gezocht staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen